Sunday, 20/06/2021 - 18:57|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Tân Thạnh A

Thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bênh Covid-19

V/v thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LONG PHÚ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 74 /UBND-PYTLong Phú, ngày 30 tháng 01 năm 2021
V/v thực hiện một số biện
pháp cấp báchphòng,
chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi:
- Các phòng, ban ngành, đơn vị sự nghiệp huyện;
- Các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam, đoàn thể huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn,
huyện Long Phú.
Thực hiện Công văn số175//UBND-VX ngày 29 tháng 01 năm 2021 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện một số biện pháp
cấp bách, phòng, chống dịch Covid-19.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Phú có ý kiến như sau:
1. Công an huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Y tế tham mưu phối
hợp với các đơn vị chức năng:
- Tiếp tục rà soát toàn bộ hành khách trở về từ các vùng có dịch trong
thời gian từ ngày 07/01/2021 đến ngày 27/01/2021, thông báo cho người dân
đến khai báo y tế tại cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn cách ly y tế tại nhà.
- Triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 1711/CĐ-TTg ngày
07/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phải
gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán
Tân Sửu và lễ Hội xuân 2021; Công văn số 841/BGTVT-VT ngày 28/01/2021
của Bộ Giao thông vận tải về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày
28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống
dịch Covid-19; Công văn số 877/BGTVT-VT ngày 29/01/2021 của Bộ Giao
thông vận tải về việc tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021
của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch
Covid-19.
- Chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải tạm dừng hoạt động vận tải chuyển
hành khách đến các tỉnh đang xảy ra dịch bệnh và các biện pháp kiểm soát chặt
chẽ các hoạt động vận tải liên tỉnh từ các vùng xảy ra dịch bệnh vào địa bàn tỉnh
Sóc Trăng.
- Chỉ đạo các đơn vị dịch vụ vận tải yêu cầu hành khách đeo khẩu trang
trên các phương tiện giao thông công cộng và thực hiện y tế trên từng chuyến
xe, kể cả xe trung chuyển và xe buýt để kịp thời truy vết khi cần thiết.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
tham mưu phối hợp phối hợp với các đơn vị chức năng:
2
- Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày
28/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số biện pháp cấp bách phòng,
chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.
- Tăng cường tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và
các giải pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em mầm non, mẫu giáo, học sinh, học
viên và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục và
đào tạo, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn.
- Chỉ đạo các trường học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo dõi chặt
chẽ tình hình sức khỏe của trẻ em mầm non, mẫu giáo, học sinh, học viên và đội
ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên để phát hiện sớm, điều trị kịp thời, kiên quyết
không để xảy ra dịch lây lan.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể huyện và các
đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động tặng quà cho các đối tượng chính sách
hộ nghèo, cận nghèo trong dịp Tết Nguyên Đán 2021 đảm bảo an toàn và thực
hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
4. Đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện và UBND
các xã, thị trấn kích hoạt lại các khu cách ly tập trung trên địa bàn; vận động
người dân không tập trung đông người khi không thật cần thiết, thực hiện
nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng; xử lý các trường hợp không đeo
khẩu trang theo quy định.
5. Thủ trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể đơn vị sự nghiệp, cơ quan
trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn
khẩn trương rà soát lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao
động của đơn vị đã đến vùng có dịch trong thời gian từ ngày 07/01/2021 đến
ngày 27/01/2021, kịp thời thông báo cho cơ quan y tế để triển khai thực hiện
biện pháp phòng, chống dịch theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng Y tế (theo dõi báo cáo);
- Lưu: VT, PYT.
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Danh Hoàng Nguyên

Tác giả: Ủy Ban Huyện Long Phú
Nguồn: Ủy Ban Nhân Dân Huyện Long Phú
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 1
Tháng 06 : 134
Năm 2021 : 608